Byt 30 m2

Lokalita: Praha
Typ: architekt. studie interieru bytu
Stav: realizováno
Užitná plocha: 30,5 m2
Architektonická studie: 2013